سیستم پیگیری حقوق مسافران اتحاد سیمرغ
 1. نام و نام خانوادگی:
  ورودی نامعتبر
 2. کد ملی:
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن ثابت:
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن همراه:
  ورودی نامعتبر
 5. پست الکترونیکی :
  ورودی نامعتبر
 6. نشانی:
  ورودی نامعتبر
 7. اطلاعات مربوط به مشکل پیش آمده در سفر
 8. ایرلاین پروازی :
  ورودی نامعتبر
 9. محل بروز مشگل
  ورودی نامعتبر
 10. تاریخ و ساعت بروز مشگل
  ورودی نامعتبر
 11. توضیحات مشکل پیش آمده
  ورودی نامعتبر
 12. بارگذاری عکس بلیط پرواز :
  ورودی نامعتبر
 13. بارگذاری عکس کارت ملی :
  ورودی نامعتبر
 14. کد را وارد نمایید(*)
  کد را وارد نمایید
  ورودی نامعتبر